X. Zhan (2020), Information Diffusion on Temporal Networks, PhD Thesis Delft University of Technology.

Chuang Liu , Nan Zhou, Xiuxiu Zhan, Gui-Quan Sun, Zi-Ke Zhang (2020), Markov-based solution for information diffusion on adaptive social networks, In Applied Mathematics and Computation Volume 380 p.1-10.

Xiuxiu Zhan, Alan Hanjalic, Huijuan Wang (2020), Suppressing Information Diffusion via Link Blocking in Temporal Networks, Hocine Cherifi, Sabrina Gaito, José Fernendo Mendes, Esteban Moro, Luis Mateus Rocha (Eds.), In Complex Networks and Their Applications VIII Volume 1 p.448-458, Springer.

Xiu Xiu Zhan, Ziyu Li, Naoki Masuda, Petter Holme, Huijuan Wang (2020), Susceptible-infected-spreading-based network embedding in static and temporal networks, In EPJ Data Science Volume 9.

Yunyi Zhang, Zhan Shi, Dan Feng, Xiuxiu Zhan (2019), Degree-biased random walk for large-scale network embedding, In Future Generation Computer Systems Volume 100 p.198-209.

Xiu-xiu Zhan, Alan Hanjalic, Huijuan Wang (2019), Information diffusion backbones in temporal networks, In Scientific Reports Volume 9 p.1-12.

Cunquan Qu, Xiuxiu Zhan, Guanghui Wang, Jianliang Wu, Zi-ke Zhang (2019), Temporal information gathering process for node ranking in time-varying networks, In Chaos Volume 29 p.1-16.

Xiuxiu Zhan, Chuang Liu , Ge Zhou, Zi-Ke Zhang , Gui-Quan Sun, Jonathan J. H. Zhu, Zhen Jin (2018), Coupling dynamics of epidemic spreading and information diffusion on complex networks, In Applied Mathematics and Computation Volume 332 p.437-448.

Xiuxiu Zhan, Chuang Liu , Gui-Quan Sun, Zi-Ke Zhang (2018), Epidemic dynamics on information-driven adaptive networks, In Chaos, Solitons and Fractals Volume 108 p.196-204.

Nan Zhou, Xiuxiu Zhan, Qiang Ma, Song Lin, Jun Zhang, Zi-Ke Zhang (2018), Identifying Spreading Sources and Influential Nodes of Hot Events on Social Networks, C. Cherifi, H. Cherifi, M. Karsai, M. Musolesi (Eds.), In Complex Networks and Their Applications VI p.946-954, Springer.