Yufei Zha, Tao Ku, Yunqiang Li, Peng Zhang (2020), Deep Position-Sensitive Tracking, In IEEE Transactions on Multimedia Volume 22 p.96-107.

Yunqiang Li, Wenjie Pei, Yufei Zha, Jan Van Gemert (2020), Push for quantization: Deep fisher hashing.

Miao Wang, Songtao Wu, Yongzhe Li, Yue Wu (2019), 基于贪心算法的离散单位圆盘覆盖问题研究, In Huanan Ligong Daxue Xuebao/Journal of South China University of Technology (Natural Science) Volume 47 p.78-85.